Regulamin naboru do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi na rok szkolny 2017/2018

Wstęp

W roku szkolnym 2017/2018 kwestie dotyczące naboru do szkół regulują zapisy zawarte w: Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/18 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim

Zasady naboru

 1. Kandydat ma obowiązek zapoznać się z wymaganiami zdrowotnymi i psychologicznymi w zawodach, w których kształci Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi.
  Pobierz Wymagania zdrowotne (http://zsg.ddns.net/str_gas/w_zdrow.pdf)
 2. Nabór prowadzony jest w formie elektronicznej. Obejrzyj prezentację
 3. Kandydat loguje się za pośrednictwem strony: https://lodz.e-omikron.pl/, dokonuje wyboru szkół i oddziałów i drukuje wniosek o przyjęcie do szkoły.
 4. Wydrukowany Wniosek o przyjęcie do szkoły musi być podpisany przez kandydata i rodziców (opiekunów), przyniesiony do szkoły pierwszego wyboru w terminie określonym w Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017 r. czyli do 21 czerwca 2017 r.
 5. Każdy kandydat powinien sprawdzać co dzieje się z jego danymi i w przypadku odrzucenia podania natychmiast skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru.
 6. Podczas rekrutacji przedmiotami punktowanymi są: język polski, matematyka, język angielski, biologia.
 7. Kandydat zgłasza się w sekretariacie szkoły po skierowanie na badania lekarskie w terminie do 5 lipca 2017. Z wypełnionym formularzem zgłasza się do przychodni lekarskiej wskazanej przez Zespół Szkół Gastronomicznych. Kandydat powinien zgłosić się z numerem PESEL.
  Ze względu na to, że jest mało czasu na uzyskanie opinii lekarskiej sugerujemy kandydatom zarezerwowanie w przychodni terminu wizyty lekarskiej.
 8. Kandydat zgłasza się na badania i uzyskuje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
 9. W celu potwierdzenia woli nauki kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru: oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu, Dodatkowo kandydaci dostarczają do szkoły trzy fotografie. Kandydaci posiadający opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej przynoszą je wraz z oświadczeniem rodziców o wyrażeniu zgody na objęcie dziecka opieką psychologiczno-pedagogiczną.
  Pobierz druk oświadczenia (http://zsg.ddns.net/str_gas/druk_ps.pdf)
 10. Harmonogram obowiązujący kandydata:
  • Rejestracja kandydatów/wybór preferencji: 22 maja 2017 - 21 czerwca 2017
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r.
  • Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia: 3 lipca 2017 do godz. 12.00
  • Wydawanie skierowań na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych: od 23 czerwca do 5 lipca 2017
  • Wprowadzanie potwierdzeń woli podjęcia nauki: od 3 lipca (od godz. 12.00) do 10 lipca 2017 (do godz. 12.00)
  • Publikacja list przyjętych: 11 lipca 2017 do godz. 12.00
 11. Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 11 lipca 2017 r. i prowadzona jest bez narzędzi elektronicznych.

Informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach umieszcza się na stronie internetowej http://www.kuratorium.lodz.pl

Uczniowie zamiejscowi mogą starać się o zamieszkanie w bursach szkolnych. Więcej informacji na stronach burs:
www.bursaszkolna12.pl i http://www.bursaszkolna.wizytowka.pl/

Zapoznaj się z naszą ofertą